รายละเอียดการประกวดภาพวาด
หัวข้อ : We do volunteer “ทำให้ ด้วยใจ”


แนวคิด

อาสาสมัคร (volunteer) หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
คุณสมบัติที่สำคัญของอาสาสมัครมี 3 ประการ คือ ทำงานด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะหน้าที่ เป็นงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน์ และทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งของมีมูลค่าแทนเงินSpirit ความหมายในภาษาอังกฤษ ทีหมายถึง จิตวิญญาณ หรือ เจตนา เมื่อสมาสคำว่า อาสาสมัคร และ จิตวิญญาณเข้าด้วยกัน จึงกลายเป็นคำว่า จิตอาสา จึงมีความหมายว่า จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม…อีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัว เป็นตน ของตนเองลงได้บ้าง


วัตถุประสงค์

 1. กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการกิจัดกิจกรรมจิตอาสารูปแบบใหม่ๆที่จะเกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม และเกิดความสามัคคี
 2. ตอกย้ำคุณธรรมในจิตใจของคนไทยในเรื่องของการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
 3. ก่อให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ และ มีความยั่งยืน และเป็นปึกแผ่น
 4. พัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เกิดภาวะผู้นำ และ สร้างเสริมคุณธรรมในจิตใจ
 5. สร้างเครือข่ายจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชนต่อๆไป


การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 1. ระดับประถมศึกษา
 2. ระดับมัธยมศึกษา
 3. ระดับอุดมศึกษา


กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ 1 คน ต่อ 1 ผลงานเท่านั้นโดยการส่งผลงานจะต้องมีขนาดตามประเภท ดังต่อไปนี้

 1. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาด A4 หรือขนาด 21 x 29.7 เซนติเมตร (แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) ติดลงฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ เว้นขอบรอบตัว 5 เซนติเมตร
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกระดาษ A2 หรือขนาด 42 x 59.4 เซนติเมตร (แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) ติดลงฟิวเจอร์บอร์ด สีดำ เว้นขอบรอบตัว 5 เซนติเมตร
 3. ระดับอุดมศึกษา ขนาดกระดาษหรือวัสดุสำหรับการวาดภาพ A0 ขนาดไม่เกิน 84.1 x 118.9 เซนติเมตร (แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) ถ้าเป็นกระดาษหรือวัสดุแผ่นสามารถติดลงฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ เว้นขอบรอบตัว7.5 เซนติเมตรในกรณีเป็นผ้าใบ Canvas ส่งตามขนาด เฟรม A0 ได้ทันที
 4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน เช่น สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอคริลิค สีน้ำมัน เป็นต้น โดย ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเองไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของ ผู้อื่น และผลงานดังกล่าวจะต้องสร้างสรรค์มาและไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยผ่านงานประกวดในโครงการใดๆ มาก่อนซึ่งรวมนิทรรศการ ออนไลน์
 5. ภาพวาดที่ส่งเข้าเข้าประกวด จะต้องติดใบสมัครที่ด้านหลังภาพหรือแนบมากับตัวภาพ พร้อมสำเนาใบสมัครสำเนาบัตรประชาชนแนบมา พร้อมผลงาน จำนวน 2 ชุด
 6. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแห้งสนิท จึงจะได้รับการพิจารณา
 7. ในกรณีที่เกิดการชำรุดหรือความเสียหายจากด้านการขนส่ง ทางโครงการฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 8. การจัดระดับสถานะผู้ส่งผลงาน(ระดับการประกวด)ยึดตามวันที่ส่งผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด