รายละเอียดการประกวดภาพยนตร์สั้น
หัวข้อ : “We do volunteer” ทำให้ ด้วยใจ


แนวคิด

อาสาสมัคร (volunteer) หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
คุณสมบัติที่สำคัญของอาสาสมัครมี 3 ประการ คือ ทำงานด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะหน้าที่ เป็นงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน์ และทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งของมีมูลค่าแทนเงินSpirit ความหมายในภาษาอังกฤษ ทีหมายถึง จิตวิญาณ หรือ เจตนา เมื่อสมาสคำว่า อาสาสมัคร และ จิตวิญญาณเข้าด้วยกัน จึงกลายเป็นคำว่า จิตอาสา จึงมีความหมายว่า จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม…อีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัว เป็นตน ของตนเองลงได้บ้าง


วัตถุประสงค์

 1. กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการกิจัดกิจกรรมจิตอาสารูปแบบใหม่ๆที่จะเกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม และเกิดความสามัคคี
 2. ตอกย้ำคุณธรรมในจิตใจของคนไทยในเรื่องของการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
 3. ก่อให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ และ มีความยั่งยืน และเป็นปึกแผ่น
 4. พัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เกิดภาวะผู้นำ และ สร้างเสริมคุณธรรมในจิตใจ
 5. สร้างเครือข่ายจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชนต่อๆไป


การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 1. ระดับอุดมศึกษา
 2. ระดับประชาชนทั่วไป


กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 1. ผลิตภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด We Do Volunteer “ทำให้ ด้วยใจ” ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นความยาว 90 วินาที
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) และเนื้อหา
 3. การผลิตภาพยนตร์สั้นของทีมผู้เข้าร่วมประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
 4. ผลงานภาพยนตร์สั้นจะต้องใส่โลโก้ของโครงการฯ ในตอนท้ายเรื่อง (ห้ามใช้ภาพ อุปกรณ์ประกอบฉากหรือเพลงที่มีลิขสิทธิ์)
 5. ไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมทีม (เน้นความสมบูรณ์แบบมากที่สุด)
 6. ส่งผลงานประกอบด้วยใบสมัคร สำเนาประจำตัวนิสิต นักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกทั้งหมดในทีม
 7. ผู้ส่งผลงานจะต้องออกแบบและผลิตโปสเตอร์ขนาด A3 (11.7×16.5 นิ้ว) จำนวน 1 รูปแบบ พร้อมเขียนเรื่องราว Concept ที่ได้นำเสนอใน ด้านหลังของผลงาน ติดลงด้านหลังของโปสเตอร์ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 8. ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งผลงานภาพยนตร์สั้นในรูปแบบ DVD หรือ Flash Drive ฉบับเต็มคุณภาพ (Quality) 720p ขึ้นไปในรูปแบบ ไฟล์ .MPEG4 หรือ .AVI ที่สามารถเผยแพร่ได้ ทั้งในรูปแบบโทรทัศน์สาธารณะและโรงภาพยนตร์ได้ พร้อมไฟล์โปสเตอร์ในรูปแบบไฟล์ .jpeg ขนาดจริง (A3 11.7×16.5 นิ้ว) มาใน DVD หรือ Flash Drive ดังกล่าวด้วย
 9. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผล งาน โดยไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 10. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD/DVD /เว็ปไซต์ / สื่อวิทยุ /สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีกหากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดตัดสิทธิ์จากรางวัล และเรียกคืนทันที 11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 12. ผู้เป็นคณะกรรมการ และผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และรับรางวัลใดใด