รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาด

  1. อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
  2. อาจารย์สังคม ทองมี ประธานก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร
  3. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อดียรองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  4. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ รองคณะบดีและประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รางวัลการประกวดภาพวาด

ระดับประถมศึกษา
– รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 7,500 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลชมเชย (จำนวน 20 รางวัล) รางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศ

เกียรติคุณ ระดับมัธยมศึกษา
– รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลชมเชย (จำนวน 10 รางวัล) รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศ

เกียรติคุณ ระดับอุดมศึกษา
– รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลชมเชย (จำนวน 5 รางวัล) รางวัลเงินสด 7,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ : ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดย กองทัพบก


กำหนดการ

– เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ และปิดรับผลงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
– ประกาศผลพร้อมรับรางวัล (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

** ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อรับผลงานคืนได้หลังจากประกาศผล ติดต่อรับผลงานไม่เกิน 30 วัน วันเวลาอาจมีการเปลื่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandwakeup.com และเพจเฟสบุค : Thail andwakeup


ช่องทางการดาวน์โหลดใบสมัคร

– www.thaillandwakeup.com
– www.facebook/thailandwakeup


ช่องทางการส่งผลงาน

ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ : บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่จำกัด (หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ซอย 19) เลขที่ 1213/466 ซอยลาดพร้าว94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-2559-0740 ต่อ 303 ตู้ ปณ.1097 ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพ 10241 (การส่งไปรณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณธัญวรรณ หงส์เวียง เบอร์ติดต่อ 091-545-2150 (จันทร์-ศุกร์)
คุณสุรางคณา สำเภา เบอร์ติดต่อ 085-155-5941 (จันทร์-ศุกร์)
คุณเสาวลักษณ์ สมเจริญ เบอร์ติดต่อ 085-155-5941 , 085-155-5942 (จันทร์-ศุกร์)