ประมวลภาพการตัดสิน ผลงานการประกวดพูดสุนทรพจน์ โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ ๖

ประมวลภาพการตัดสิน ผลงานการประกวดพูดสุนทรพจน์ โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ ๖