ประมวลภาพการตัดสิน ผลงานการประกวดภาพวาด

ประมวลภาพการตัดสิน ผลงานการประกวดภาพวาด โครงการปลูกจิตสำนึก
รู้คุณแผ่นดินปีที่ ๖