นิทรรศการ โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ ๖

ภาพบรรยากาศ “นิทรรศการ โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ ๖”
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลาดกิจกรรม เซ็นทรัลเวิลด์