กิจกรรม ปลูกป่าสร้างฝาย

กลุ่มเยาวชนสำนึกดี จาก”โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” ร่วมกันทำความดีกับโครงการ “กองทัพบกอาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน”
เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดเลย